Tóm Tắt Tất Cả Các Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc Trong 60 Phút | Tóm Tắt Gọn

Xuất bản 17 Th08, 2021
lượt xem 267 266
0


Triều đại trong lịch sử Trung Quốc, hay triều đại Trung Quốc, ý chỉ các chế độ quân chủ thế tập cai trị Trung Quốc trong phần lớn chiều dài lịch sử nước này. Kể từ khi triều đại đầu tiên được Hạ Vũ thành lập vào khoảng năm 2070 TCN cho đến khi Phổ Nghi thoái vị vào ngày 12 tháng 2 năm 1912, sau cuộc Cách mạng Tân Hợi, Trung Quốc đã được cai trị bởi một loạt triều đại kế tục nhau.Triều đại Trung Quốc không chỉ bao gồm những triều đại được thành lập bởi người Hán - dân tộc có dân số áp đảo tại Trung Quốc - hay tiền thân của người Hán, tức liên minh bộ lạc Hoa Hạ, mà còn có cả các triều đại do các dân tộc phi Hán thành lập.
00:00 Nhà Hạ
02:56 Nhà Thương
06:07 Nhà Chu
10:42 Nhà Tần
12:35 Nhà Tây Hán
15:44 Nhà Tân
16:12 Nhà Đông Hán
18:13 Tam Quốc
18:46 Nhà Tây Tấn
19:53 Nhà Đông Tấn
21:41 Nhà Lưu Tống
21:49 Nam Bắc Triều
22:43 Nhà Tùy
23:49 Nhà Đường
31:27 Ngũ Đại Thập Quốc
33:05 Nhà Bắc Tống
39:25 Nhà Nam Tống
42:51 Nhà Nguyên
46:49 Nhà Minh
53:54 Nhà Nam Minh
54:44 Nhà Thanh
Link page Tóm Tắt Gọn: tomtatgon
Nguồn thông tin/ Source information : Wikipedia, bienniensu
Hình ảnh/ Image Source: Chinese websites
Bản đồ/ Map: Minh Họa Đồ, Khey Pard
Các Video Tham Khảo:
Tóm Tắt Nhà Hạ: www.youtube.com/watch?v=gCqI6...
Tóm Tắt Nhà Thương: www.youtube.com/watch?v=-mnwb...
Tóm Tắt Nhà Tây Chu: www.youtube.com/watch?v=0Ig6i...
Tóm Tắt Nhà Đông Chu: www.youtube.com/watch?v=klErY...
Tóm Tắt Nhà Tần: www.youtube.com/watch?v=ff1YY...
Tóm Tắt Nhà Tây Hán: www.youtube.com/watch?v=754Ij...
Tóm Tắt Nhà Tân: www.youtube.com/watch?v=yTRUv...
Tóm Tắt Nhà Đông Hán: www.youtube.com/watch?v=aE9lh...
Tóm Tắt Loạn Bát Vương: www.youtube.com/watch?v=Jczrf...
Tóm Tắt Nam Bắc Triều: www.youtube.com/watch?v=C4_xx...
Tóm Tắt Nhà Tùy: www.youtube.com/watch?v=PztbZ...
Tóm Tắt Nhà Tống: www.youtube.com/watch?v=z03L0...
Tóm Tắt Nhà Nguyên: www.youtube.com/watch?v=kRM6c...
Tóm Tắt Nhà Minh: www.youtube.com/watch?v=gm3H0...

Tóm Tắt Gọn